Regulamin Przewozów przesyłek Trans-Janusz

§1.Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin przewozu przesyłek określa warunki i zasady dotyczące transportu przesyłek, świadczonych
przez Zleceniobiorcę — Trans-Janusz na rzecz Zleceniodawcy — osób fizycznych, prawnych jak i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na terenie Unii Europejskiej. 
Zleceniodawca z chwilą zgłoszenia przesyłki do odbioru, podpisania listu przewozowego deklaruje znajomość regulaminu
i jednocześnie wyraża zgodę na warunki i inne przepisy, które mogą być zgodnie z nim wydane. 
Z chwilą zgłoszenia przesyłki do odbioru, podpisania listu przewozowego zleceniodawca uznaje regulamin jako część umowy
zawartej o świadczenie usług transportu przesyłek. 
Trans-Januszwykonuje usługę transportu przesyłek i zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń na usługi transportowe firmom zewnętrznym. 

 §2 Zasady przewozu osób

Firma Trans-Janusz:
 1. Zobowiązuje się do przewiezienia pasażera we wcześniej ustalone miejsce.
 2. Zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego przewozu osobie, która znajduje się pod wpływem alkoholu lub w przypadku gdy jej zachowanie jest
 uciążliwe wobec pozostałych pasażerów.
 3. Nie odpowiada za opóźnienia powstałe w skutek przyczyn od nas niezależnych.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.
 5. Pasażer zobowiązany jest do:
 • posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy 
 • oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie 
 • stosowania się do zaleceń kierowcy 
 • okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli 
 • podania dokładnego adresu docelowego 
 • zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe 
 • przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe 
 6. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, firmie Trans-Janusz przysługuje prawo do zwrot należności stosowny do niewykorzystanego
 świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji firmie Trans-Janusz przysługuje prawo do
 dokonania potrąceń następujących kwot: 
  • od 7 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu 
  • od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu, 
  • poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu. 
  • W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu. 
 8. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych. 
 9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na rzecz firmy Trans-Janusz i pozostałym pasażerów. 
 10. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć
 się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem. 
 11. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 40kg bagażu w cenie biletu. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić
 ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż. 
 12. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie,
 stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym, bądź firmie Trans-Janusz oraz narażać podróżnych na niewygody. 
 13. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. 
 14. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. 
 15. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe
 (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.) • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.). 

 §3 Zasady przyjmowania i dostarczania paczek 

 1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie www.trans-janusz.pl, przez Nadawcę, jest odbierana spod
 wskazanego adresu w danej miejscowości. 
 2. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna - przesyłkę
 pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę. 
 3. Czas dostawy przesyłki w usłudze standard: do 7 dni roboczych, jeśli nie został on indywidualnie określony z Nadawcą. 
 4. Czas dostawy przesyłki liczony jest od momentu odebrania od nadawcy tylko w dniach tygodnia :poniedziałek,wtorek,środa i czwartek 
 „ jeżeli przesyłka została odebrana od nadawcy w pozostałe dni tygodnia (piątek,sobota,niedziela) termin dostawy do odbiorcy ustalany jest indywidualnie. 
 5. Usługi będą świadczone w stosunku do towarów kruchych (szkło), łatwo psujących się(żywność) oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem,
 że nadawca wyrazi zgodę na ich transport, na własne ryzyko. Trans-Janusznie zapewnia warunków właściwych do przewozu w/w towarów i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 
 6. Zleceniodawca jest zobowiązany oddać paczkę w stanie pozwalającym na jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania przesyłki do
 przewozu i/ lub zapakowania jej w taki sposób, aby zawartość przesyłki była zabezpieczona stosownie do czasu trwania i charakteru usługi przewozowej.
 Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody dotyczące osób, innych przesyłek lub firmy, której Trans-Janusz zleciła przewóz,
 wynikłe z nieodpowiedniego przygotowania /opakowania towarów. Odpowiedzialność Klienta może być ograniczona, jeżeli pracownik Trans-Janusz
 lub jej pełnomocnik nie zgłosili zastrzeżeń pomimo widocznych, oczywistych braków lub uchybień opakowania lub przygotowania. Zwrot kosztów
 obejmuje również ewentualne koszty prawne i sądowe jak też koszty zasięgnięcia opinii biegłych. 
 7. Zleceniodawca jest zobowiązany oddać przesyłkę, paczkę w opakowaniu, które powinno między innymi: • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym
 środkiem (np. takim jak taśma samoprzylepna, folia strecz, plomby czy pieczęcie lakowe); • być odpowiednio wytrzymałe; uniemożliwiać dostęp do
 zawartości bez pozostawienia • widocznych śladów; • być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie 
 ( w szczególności "góra/dół", "uwaga szkło" etc.). 
 8. Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania paczki ponosi Zleceniodawca. 
 9. Opakowanie paczki wlicza się do jej masy. 
10. Przyjęcie paczki do przewozu i doręczania nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie odpowiadało warunkom określonym w niniejszym Regulaminie.
 Za prawidłowe opakowanie odpowiedzialny jest Zleceniodawca. 
11. Doręczenie paczki odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na dowodzie doręczenia (dowodzie nadania, liście przewozowym), stwierdzając
 tym samym prawidłowe wykonania usługi. 
12. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu paczki powinny być wpisane na dowodzie doręczenia przez odbiorcę w chwili jej przyjęcia.
 Przy braku odmiennych ustaleń, przed potwierdzeniem doręczenia paczki na dowodzie doręczenia i uiszczeniem wynikających z niego opłat
 odbiorca nie może dokonać otwarcia paczki. Z chwilą doręczenia paczki wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą paczki przechodzi na odbiorcę. 
13. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia paczki jest ona zwracana do nadawcy. Koszty przewozu ( w obie strony ) ponosi Zleceniodawca. 
14. Odmowa uiszczenia należności za dokonane usługi przez Trans-Janusz jak i dodatkowe czynności wynikłe w trakcie realizacji zlecenia
 traktowane są jako odmowa przyjęcia paczki. 
15. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia
 należności na rzecz Trans-Janusz przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca. 
16. W przypadku nieobecności Odbiorcy, kurier pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela)
 odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone
 od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy,
 o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt. 
17. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie. 
18. Zleceniodawca jest zobowiązany do oznakowania paczki, tj. zleceniodawca umieszcza na paczce lub na jej opakowaniu adres i dane adresata wraz
 z telefonem kontaktowym, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres powinien być napisany czytelnie, powinien zawierać
 bezwzględnie: imię i nazwisko, kod pocztowy adresata oraz numer telefonu. 

 §4 Wyłączenia z przewozu
 
 Trans-Janusz zastrzega sobie prawo wyłączenie z przewozu towarów i rzeczy: 
 • które podlegają opodatkowanym akcyzą np.: papierosy, alkohol, wyroby tytoniowe i alkoholowe, itp. 
 • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; 
 • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Trans-Janusznie nadają się do przewozu; 
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące
 lub cuchnące, broń i amunicja; 
 • przesyłek, o których mowa w § 47 ustawy Prawo pocztowe (usługi zastrzeżone). 
 • zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo
 do tego upoważnione instytucje; zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich; 
 • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo; 
 • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe,
 certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne. 

 §5 Kontrola przesyłek

Firmy Trans-Janusz zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w liście przewozowym oraz czy
 zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych. Sprawdzenia dokonuje się w obecności nadawcy,
 a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe, przewoźnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
 Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole. W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych
 w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki, koszty sprawdzenia obciążają przesyłkę. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez
 Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej (10x) kwoty należnej Trans-Janusz z tytułu wykonania usługi. 
Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Trans-Janusz prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych. 

 §6 Odstąpienie wykonania usługi
 
 Trans-Janusz może także odmówić wykonania usługi w przypadku: 
 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania, 
 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę, 
 • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu; 
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
 • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca / Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi. 

 §7 Opłaty za usługę
 
 1. Wysokość opłat za usługi określa aktualny cennik, lub odrębna umowa zawarta pomiędzy Trans-Janusz i Zleceniodawcą. 
 2. Należność uiszcza Zleceniodawca w momencie nadania przesyłki - gotówką lub zgodnie z umową. 
 3. Pokwitowanie odbioru gotówki przez kuriera Trans-Janusz następuje na dokumencie listu przewozowego lub zgodnie z umową. 
 4. Na życzenie Zleceniodawcy istnieje możliwość wystawia faktury VAT. 
 5. Trans-Janusz zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących Trans-Janusz wobec
 Klienta bez względu na tytuł należności. 
 6. Jeżeli waga przesyłki jest większa od deklarowanej podczas nadania może wiązać się z dodatkową opłatą podczas odbioru. 
 7. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Trans-Janusz(włącznie z kosztami przechowywania), za straty,
 podatki i opłaty celne jakie Trans-Janusz może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw Trans-Janusz, z powodu nie spełnienia przez
 paczkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu paczki lub przesyłki przez
 Trans-Janusz lub przewoźnika, zgodnego z niniejszym. 
 8. W przypadku zwrotu paczki lub przesyłki, nadawca jest również odpowiedzialny za zapłacenie całego należnego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie
 ze stawkami Trans-Janusz. 
 9. Zleceniodawca ma prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika usług. 

 §8 Odpowiedzialność
 
 W przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Trans-Janusz ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z całkowitym odkupieniem
 nadanej przesyłki lub jej naprawy, nie więcej niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności lub wartości deklarowanej przez Zleceniodawcę. 
 1. Kurier zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub
 ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i kuriera) jest podstawą do przyjęcia reklamacji. 
 2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Trans-Janusz. 
 3. Trans-Janusz ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi. 
 4. Odpowiedzialność Trans-Janusz z tytułu świadczonych usług kurierskich ograniczona jest do wysokości 500,00 (pięćset złotych) PLN.
 Trans-Janusz nie ponosi odpowiedzialności ponad tę kwotę. 
 5. Trans-Janusz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki. 
 6. Odpowiedzialność Trans-Janusznie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści,
 zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich. 
 7. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Trans-Janusz ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub
 naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności. 

 §9 Reklamacje
 
 1. Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko Trans-Janusz przysługuje Nadawcy, z zastrzeżeniem postanowień
 ust 6. Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres
 siedziby Trans-Janusz lub mailowo: trans_janusz@wp.pl 
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni licząc od dnia następnego po dniu
 nadania przesyłki., z zastrzeżeniem postanowień ust 6. 
 3. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu
 niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki. 
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: 
 • Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego; 
 • Podstawę reklamacji; 
 • Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń; 
 • Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia; 
 • Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem. 
 5. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji 
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji Trans-Janusz powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz
 terminie i sposobie przekazania należności. 
 7. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione
 przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione. 
 8. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Trans-Janusz.
 Przesyłka niedoręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy. 
 9. Przesyłkę uznaje się za utraconą, jeżeli nie została dostarczona do Odbiorcy w okresie 5 dni od upływu przewidywanego terminu doręczenia. 

 Powyższy Regulamin dostępny jest także w siedzibie Trans Janusz. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem
 przesyłki firmie Trans-Janusz. Skorzystanie z usług firmy Trans-Janusz równoznaczne jest z akceptacją regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020